Socijala

 

Social services for Nazi victims have been supported by a grant from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany

 

Program Klaims konferensa za 2018.

 

Klaims Konferens je odobrio  program nege i zdravstvene zaštite preživelih Holokaust  za 2018. godinu. Odobrena sredstva su namenjena, kao i prethodnih godina, za program kućne nege  i za program zdravstvene zaštite. Program zdravstvene zaštite podrazumeva refundaciju troškova za kupljene lekove, pelene i medicinske usluge koje naši članovi koji su preziveli Holokaust nisu mogli da obave u državnim ustanovama.

Komisija za realizaciju projekta će razmatrati samo kompletne zahteve (sa original računima i medicinskom dokumentacijom, kao i obrazloženjem zbog čega medicinska usluga nije obavljena u državnim ustanovama).

Na prvom zasedanju komisja je usvojila pravilnik – cenovnik  za refundaciju troškova  koji će koristiti. Pravilnik je  podložan promenama u skladu sa dinamikom trošenja sredstava.

 

 

Podsećanje

Podsećamo članove opština da još mogu da apliciraju za pomoć iz fonda za hitne intervencije.

Dana 30. 5. 2017. je odobren još jedan grant SO 50 HSEAP za iste namene i sa istim uslovima kao i prethodni grantovi za hitne intrevencije.

Socijalni radnici treba da popune, a korisnici da potpišu, formulare SO50 19111.

 

Pomoć se odnosi na:

- plaćanje računa za komunalije da bi se izbegla isključenja struje, grejanja ili slično (samo nagomilana dugovanja da bi se izbegla isključenja, ne mesečni računi)

-          Hitne medicinske  usluge koje nisu pokrivene državnim zdravstvenim osiguranjem

-          Medicinska pomagala ( kolica, med. kreveta, slušnih aparata i td. )

-          Troškove hitnih iseljenja ili preseljenja

-          Zimska obuća i odeća

-          Troškovi grejanja (ogrevno drvo, ugalj…)

-          Hitna pomoć za nabavku hrane

-          Nabavka ili popravka kućnih električnih uređaja

Kao i prethodnih godina uz zahtev za jednokratnu pomoć koji je obrađen u matičnoj opštini, neophodno je dostaviti račune za određene troškove za koje se traži pomoć, kao i dokaze o prihodima i rashodima domaćinstva podnosioca zahteva. Limit u prihodima je  do 65.000 din.

 

Social services for Jewish Nazi victims have been supported by a grant from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany

 

 

Klems Konferens odobrio grantove i za 2017. godinu

Poštovani,

Podsećamo da je Klems Konferens prošle godine odobrio SW 17 grant za jednokratnu pomoć za hitne intervencije i za 2017.  godinu. Pomoć se odnosi na:

- plaćanje računa za komunalije, da bi se izbegla isključenja struje, grejanja ili slično (samo nagomilana dugovanja da bi se izbegla isključenja, ne mesečni računi)

-          Hitne medicinske  usluge koje nisu pokrivene državnim zdravstvenim osiguranjem

-          Medicinska pomagala ( kolica, med. kreveta, slušnih aparata itd. )

-          Troškove hitnih  iseljenja ili preseljenja

-          Zimska obuća i odeća

-          Troškovi grejanja ( ogrevno drvo, ugalj…)

-          Hitna pomoć za nabavku hrane

-          Nabavka ili popravka kućnih električnih uređaja

Kao i prethodnih godina, uz zahtev za jednokratnu pomoć koji je obrađen  u matičnoj opštini, neophodno je dostaviti  račune za određene  troškove za koje se  traži pomoć, kao i dokaze o  prihodima i  rashodima domaćinstva podnosioca zahteva. Limit u prihodima je  do 65.000 din. Socijalni radnici treba da popune formulare kao za SW16 jer su grantovi odobreni zajedno prošle godine  (zahteve bez ispunjenog  formulara komisija neće razmatrati).

Osim ovog granta odobrenog prošle godine, 30. 5. 2017. je odobren još jedan SO 50 HSEAP za iste namene i sa istim uslovima. Aplikacije za pomoć iz ovih grantova primaće se do kraja godine (naravno, računi iz jednog kvartala se mogu refundirati samo u istom kvartalu).

Social services for Jewish Nazi victims have been supported by a grant from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany

 

Socijala – mart 2010

Savezu JOS su početkom marta iz Claims Conferenca uplaćena sredstva za potrebe članova zajednice koji su preživeli Holokaust.

Isplaćeni su svi troškovi za lečenja i nabavke lekova koje je komisija odobrila na zasedanjima u toku januara i februara 2010. Ukupno je odobreno 125 zahteva članova zajednice iz svih jevrejskih opština u Srbiji.

Istovremeno je isplaćena kućna nega za februar i mart 2010 za ukupno 45 korisnika.

Tokom marta Komisija za realizaciju projekta zdravstvene zaštite na redovnim zasedanjima ( IV i V ) odobrila je 93 zahteva, koji su isplaćeni korisnicima.

Nakon ažuriranja spiskova isplaćene su redovne socijalne pomoći najugroženijim članovima zajednice. Zbog ograničenog budžeta Saveza nije menjan iznos potrošačke korpe koja je osnovni parametar za dodelu socijalne pomoći.

Odobreno je i podeljeno 280 vaučera za hranu, kao i 67 vaučera za decu iz porodica sa minimalnim prihodima.

 

Aktivnosti Socijalne službe u 2010.

Klems konferens odobrio je i ove godine sredstva za članove zajednice preživele Holokaust iz fondova:

SO 31, SOIRG 2, SW 11, ALDA 2

Sredinom februara odobren je i grant ALDA 3

Kao i prethodnih godina, sredstva se koriste za realizaciju projekta zdravstvene zaštite i kućne nege kao i za hitne intervencije (popravke kućnih aparata, nabavku ogreva, zimske garderobe i sl.) Njihovi korisnici su isključivo članovi zajednice koji su preživeli Holokaust, tj. rođeni do 15.maja 1945. godine.

U toku prva dva meseca 2010. godine Komisija za realizaciju projekta zdravstvene zaštite i kućne nege je redovno zasedala i odobrila pristigle zahteve naših članova koji su preživeli Holokaust.

Na prvom zasedanju Komisije 19. januara 2010. utvrđeni su pravilnik i cenovnik refundiranja troškova za plaćene medicinske usluge, kupljene lekove i pelene kao i visina osnovica za kućnu negu za A i B grupu korisnika. Tom prilikom odobreno je 49 zahteva za refundaciju.

Na drugom zasedanju 2. februara 2010. odobreno je 37, a na trećem, 14 dana kasnije – još 39 zahteva.

Iako je sve navedene grantove Klems konferens odobrio i prihvatio, baš kao i budžete koje smo predložili, sredstva još nisu uplaćena Savezu . Iz tog razloga nismo u mogućnosti da isplatimo odobrene iznose krajnjim korisnicima.

Početkom 2010. godine, WJR i JOINTodobrili su sredstva za pomoć najugroženijim članovima zajednice . Ova pomoć se realizuje u vidu vaučera za hranu.

Za prvu podelu, u martu, odobreno je ukupno 280 vaučera.

I ove godine je Rochlin fondacija obezbedila pomoć za decu do 18 godina iz porodica sa najnižim prihodima. Za njih je Socijalna komisija odobrila ukupno 67 vaučera.

Porodični vaučeri i vaučeri za decu biće uplaćeni kompanijama sa kojima opštine imaju ugovore 10. marta 2010.

 

IZ AKTIVNOSTI SOCIJALNE SLUŽBE U 2009

Social services for Nazi victims have been supported a grant from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany and Looted Assets Class of the Swiss Banks Settlement Emergency Assistance Program.

Za 2009. godinu od strane Klems konferensa su odobreni fondovi:

-SO30 -8559, SOIRG1- 9456, SPINT- 7978 i SW10.

Sredstva navedenih fondova, namenjena potrebama članova zajednice koji su preživeli Holokaust, korišćena su namenski u okviru projekta zdravstvene zaštite i kućne nege .

Projekat zdravstvene zaštite obuhvata refundacije dela troškova za: zdravstvene usluge, nabavku lekova i kućnu negu.

U toku 2009. godine refundacijom troškova za medicinske usluge obuhvaćeno je 186 članova naše zajednice.

Za sredstva iz dela projekta koji se odnosi na refundiranje troškova za nabavku lekova bilo je 165 korisnika.

Sredstva iz fondova SOIRG1 i SPINT su prema projektu iskorišćena za pružanje pomoći u okviru kućne nege. Ukupan broj članova zajednice koji su dobili ovu vrstu pomoći je 47.

Iz SOIRG-a su refundirani i troškovi za kupljene pelene za 29 osoba.

Sredstva iz SW fonda su planirana i utrošena za pomoć osobama sa niskim primanjima (za nabavku manjih kućnih aparata, plaćanje ogreva, lekova i sl.) Iz ovog granta je 79 članova zajednice dobilo pomoć, od toga šestoro za lekove, a 73 za sitne popravke, nabavku kućnih aparata, plaćanje računa za grejanje i sl.

Sredstva SJOS i WJR

U okviru socijalne delatnosti Saveza je, takođe i pružanje pomoći članovima zajednice koji nisu „žrtve Holokausta“ i sastoji se u dodeli:

  • redovne mesečne socijalne pomoći – 22 osobe
  • jednokratne novčane pomoći – 14 osoba
  • pomoć za novorođenu decu – 13 dece
  • refundacija troškova za lekove – 12 osoba
  • refundacija troškova za lečenje – 5 osoba

U toku 2009. godine dodeljena je i pomoć u vidu vaučera za hranu i to 273 vaučera za 125 porodica

Rochlin fondacija je obezbedila sredstva za vaučere za decu iz najugroženijih porodica u zajednici, njih 43. Njima je dato 69 vaučera.

 

Vesti iz socijale

Socijala