Skupština

Član 11.

Skupštinu Saveza čine delegati iz svih osnivača.

Broj delegata koje ima svaki osnivač, kao i način izbora utvrđuje Izvršni odbor na osnovu sledećih merila:

 • po jedan delegat na svaku stotinu članova i svaku započetu stotinu članova od 101 do 600.
 • po jedan delegat na svake započete dve stotine članova od 601 do 1200.
 • po jedan delegat na svake započete tri stotine članova preko 1200.
 • broj članova osnivača utvrđuje se na osnovu evidencije o plaćenoj članarini iz prethodne kalendarske godine.

Član 12.

Redovnu skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 30 dana pre održavanja, pismenim putem.

Poziv sadrži predlog dnevnog reda sa pismenim materijalom kao obrazloženjem.

Redovna skupština se saziva jednom godišnje, a svake četvrte godine redovna skupština je ujedno i zborna.

Član 13.

Vanrednu skupštinu saziva Izvršni odbor na osnovu svoje odluke, zahteva najmanje dva osnivača i obrazloženog zahteva Nadzornog odbora Saveza.

Poziv za vanrednu skupštinu se upućuje u pismenom obliku sa predlogom dnevnog reda i pismenim materijalom kao obrazloženjem, najkasnije 10 dana pre zakazane skupštine.

Ukoliko Izvršni odbor vanrednu skupštinu ne sazove u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje, vanrednu skupštinu može da sazove podnosilac zahteva.

Član. 14.

Sem delegata iz člana 11. Statuta, u radu Skupštine učestvuju članovi Izvršnog odbora, nadzornog odbora, predsednik i zamenik predsednika, koji su po položaju delegati i u istom svojstvu učestvuju u radu Skupštine, s tim što oni ne mogu glasati o izboru, opozivu i razrešenju članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika.

Član 15.

Rad Skupštine je javan.

U izuzetnim slučajevima, Skupština može odlučiti da sednica ili pojedini delovi sednice budu zatvoreni za javnost.

Član 16.

Nadležnosti Skupštine:

 • razmatra zajedničke elemente za godišnje programe i aktivnosti;
 • razmatra godišnji izveštaj o radu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika Saveza, osnivača i pridruženih članova;
 • donosi budžet i godišnji račun Saveza sa iskazom bilansa stanja na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja osnivača;
 • usklađuje načelna pitanja i opštu politiku saveza kao verske i etničke organizacije;
 • utvrđuje minimum kriterijuma o uslovima za prijem u članstvo jevrejske opštine ili u članstvo saveza jevrejskih opština Srbije;
 • bira, razrešava i opoziva članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveza;
 • smenjuje izabrane članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveza koji nisu aktivni i li ne rade odgovorno;
 • daje mišljenje o članstvu Saveza u međunarodnim jevrejskim organizacijama;
 • odlučuje o pristupanju novih opština u članstvo Saveza na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja osnivača;
 • donosi, menja, dopunjava i tumači Statut;
 • na osnovu odluke osnivača, donosi konačnu odluku o prestanku rada Saveza;
 • odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Saveza.

Član 17.

Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo od tri člana, koja se biraju od članova prisutnih na Skupštini.

Na sednici Skupštine vodi se zapisnik, koji verifikuje Radno predsedništvo u roku od 20 dana od održavanja sednice.

Zapisnik se dostavlja delegatima i osnivačima u daljem roku od 10 dana posle verifikacije.

Član 18.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih izabranih delegata.

Odluke Skupštine su punopravne ako u njenom radu učestvuje više od polovine izabranih delegata.

Odluke se donose javnim ili tajnim glasanjem. Odluku o načinu glasanja donosi Skupština na samoj sednici.

PREUZMITE KOMPLETAN DOKUMENT:
PDF: STATUT SAVEZA

https://www.dropbox.com/s/43pdozzw8opxrgr/STATUT%20SAVEZA.doc?dl=0