Predsednik

Član 31.

Predsednik Saveza predstavlja Savez prema trećim licima u zemlji i inostranstvu.

Predsednik Saveza odgovara za zakonitost rada Saveza.

Predsednik Saveza zajedno sa zamenikom predsednika Saveza, stara se o sprovođenju odluka svih organa Saveza, koordinira rad tela i ustanova Saveza i obavlja i druge poslove predviđene Statutom ili poslove koje mu, u pojedinim hitnim slučajevima, izričito povere Izvršni odbor ili Sjupština Saveza.

Predsednika Saveza u slučaju njegove sprečenosti, ili po njegovom nalogu, zamenjuje zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečenosti, član Izvršnog odbora kojeg odredi.

Za svoj rad predsednik odgovara osnivačima i Skupštini saveza, kojima podnosi izveštaj o radu.

Član 32.

Predsednik Saveza i zamenik predsednika Saveza biraju se na mandatni period od četiri godine.

Predsednik Saveza i zamenik predsednika Saveza u istom mandatnom periodu moraju biti iz različitih osnivača.

Predsednik Saveza ne može istovemeno biti biran u druge organe osnivača ili Saveza.

Odredbe o sukobu interesa iz čl. 10 ovog Statuta odnose se i na predsednika Saveza.

Član 33.

Predsednik saveza izvršava odluke Skupštine, predstavlja i zastupa Savez po svim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Saveza, učestvuje u radu svih povremenih i stalnih radnih tela.

Predsednik Saveza predstavlja i zastupa Savez u Savetu za nacionalne manjine.

Član 34.

Predsednik Saveza bira se na Izbornoj skupštini Saveza tajnim glasanjem.

Na Izbornoj skupštini delegati se opredeljiju prema izbornoj listi na kojoj bi trebalo da se nalaze najmanje dva kandidata.

Prilikom podnošenja kandidature, kandidati predaju i svoj program rada za mandatni period za koji se vrši izbor. Kandidatura bez programa rada se ne prihvata.

Program kandidata se dostavlja osnivačima najmanje 15 dana pre održavanja izbora.

Skupština utvrđuje izbornu listu na Izbornoj skupštini.

Izbore sprovodi tročlana komisija iz redova članova delegata prisutnih na Skupštini.

Ukoliko su dva kandidata za izbor predsednika dobila isti broj glasova, glasanje se ponavlja, a ako rezultat ponovljenog glasanja bude isti, Izborna skupština se odlaže i glasanje ponavlja najkasnije u roku od 15 dana.

Ukoliko je na izbornoj listi samo jedan kandidat, smatraće se da je izabran ako je dobio 50% plus jedan glas od ukupnog broja delegata koji imaju pravo glasa.

Zamenik predsednika Saveza i tri predstavnika iz osnivačkih opština Beograd, Novi Sad i Subotica biraju se po postupku predviđenom za predsednika, izuzev obaveze podnošenja programa rada.

STATUT SAVEZA

https://www.dropbox.com/s/43pdozzw8opxrgr/STATUT%20SAVEZA.doc?dl=0