Nadzorni odbor

Član 27.

Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština Saveza na mandatni period od četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora moraju da budu iz različitih osnivača.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti biran u druge organe Saveza ili osnivača.

Član 28.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom od ukupnog broja članova.

Na sednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Nadzornog odbora, a on se potom dostavlja ostalim članovima Nadzornog odbora i predsedniku Saveza.

Član 29.

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše celokupno finansijsko i materijalno poslovanje Saveza i ima prava uvida u svu dokumentaciju Saveza u vezi sa finansijskim i materijalnim poslovanjem.

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje osnivača i pridruženih organizacija u pogledu namenskog trošenja sredstava koja osnivači i pridružene organizacije dobijaju preko Saveza.

Nadzorni odbor kontrolu obavlja tromesečno.

U slučaju da utvrdi nepravilnost, Nadzorni odbor je dužan da izvesti Izvršni odbor i predloži rok za otklanjanje nepravilnosti.

U slučaju da Izvršni odbor ne otkloni uočenu nepravilnost, Nadzorni odbor može da sazove sednicu Skupštine sa zahtevom da Skupština donese konačnu odluku o neslaganju između Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Član 30.

Nadzorni odbor podnosi godišnji izveštaj o svom radu osnivačima i Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor svoje primedbe i konkretne predloge može u svako doba podneti Izvršnom odboru.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati svakoj sednici Izvršnog odbora po pozivu ili sopstvenoj inicijativi.

PREUZMITE KOMPLETAN DOKUMENT:

https://www.dropbox.com/s/43pdozzw8opxrgr/STATUT%20SAVEZA.doc?dl=0