Izvršni odbor

 
IZVRŠNI ODBOR

 

Član 17.

 

Izvršni odbor se sastoji od izabranih članova i članova po funkciji.

Članovi Izvršnog odbora Saveza po funkciji su:

− predsednik Saveza

− zamenik predsednika Saveza i

− predsednici svih jevrejskih opština.

Izabranih članova ima 11 (jedanaest), koje bira Skupština Saveza.

Kandidate za članove Izvršnog odbora predlažu delegati Skupštine.

Izbor članova Izvršnog odbora vrši se na izbornoj Skupštini tajnim glasanjem.

Nijedna jevrejska opština ne može da ima više od 4 (četiri) izabrana člana Izvršnog

odbora.

 

U slučaju kada je neko od članova Izvršnog odbora sprečen da učestvuje u radu, može ga

zameniti lice kome je sprečeni član dao pismeno ovlašćenje za tu sednicu.

Rabin Srbije po službenoj dužnosti, sa pravom glasa, prisustvuje sednicama Izvršnog

odbora.

Članovi Nadzornog odbora pozivaju se da učestvuju u radu Izvršnog odbora, ali bez prava

glasa.

 

Član 18.

 

Sednice Izvršnog odbora su javne.

Izvršni odbor može odlučiti da pojedine sednice ili delovi sednice budu zatvoreni za

javnost. Sadržaji tih sednica, ili delova sednica, ne smeju se iznositi u javnost.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se, po pravilu, tromesečno.

 

Član 19.

 

Sednicom Izvršnog odbora rukovodi predsednik Saveza.

Predsednika Saveza, u slučaju njegove sprečenosti ili po njegovom nalogu, zamenjuje

zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečenosti, jedan od potpredsednika ili lice

koje odredi predsednik.

 

Član 20.

 

Predsednik Saveza saziva sednice Izvršnog odbora.

Sednica Izvršnog odbora može da se sazove i na osnovu:

− zahteva šest članova Izvršnog odbora

− zahteva Nadzornog odbora

− zahteva dve jevrejske opštine članice.

Predsednik Saveza saziva sednicu u roku od 30 dana od prijema zahteva, a ukoliko

predsednik to ne učini, po proteku tog roka, sednicu saziva podnosilac zahteva.

 

Član 21.

 

Izvršni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

Odluke Izvršnog odbora se donose većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor odluke donosi javnim ili tajnim glasanjem.

Odluku o načinu glasanja Izvršni odbor donosi na samoj sednici.

Sednice Izvršnog odbora se snimaju, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

 

Član 22.

 

Izvršni odbor je nadležan:

− da izvršava odluke Skupštine,

− da donosi odluke o svim poslovima Saveza koji nisu u isključivoj nadležnosti

Skupštine,

− da saziva redovne i vanredne skupštine Saveza,

− da zaključuje i raskida ugovore o radu sa zaposlenima u Savezu i druge ugovore sa

saradnicima, i da raspoređuje zaposlene u skladu sa Zakonom,

− da suspenduje člana Izvršnog odbora koji ne radi aktivno i odgovorno,

− da odlučuje o sankcijama prema članovima Izvršnog odbora, zaposlenima u Savezu,

stručnim saradnicima Saveza i počasnim članovima ukoliko u javnosti istupaju

suprotno odlukama i ovlašćenjima, kao i da donosi odluke o njihovoj suspenziji, do

odluke Skupštine po prigovoru,

− da pomaže rad jevrejskih opština i posreduje u slučaju njihovih sporova,

− da obrazuje stalna i povremena radna i koordinaciona tela i da određuje delokrug

njihovog rada,

− da donosi pravilnike i druga akta o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza,

− da usvaja i druga akta o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza,

− da donosi poslovnik o svom radu

− da donosi pravilnike, poslovnike i druga akta o organizaciji i poslovanju Savezovih

ustanova i njegovih radnih tela,

− da predlaže Skupštini budžet za tekuću godinu i završni račun Saveza za proteklu

godinu,

− da predlaže Skupštini donošenje odluke o prijemu u članstvo Saveza,

− da odlučuje o drugim pitanjima za koja je ovlašćen odredbama ovog Statuta,

− da određuje lica koja će učestvovati u radu međunarodnih jevrejskih organizacija ili

biti birana u njihova rukovodstva, u slučajevima kada se članovi rukovodstva u tim

organizacijama biraju po pozivu, uz saglasnost jevrejske opštine čiji je kandidat član,

− da odlučuje o dodeli svih priznanja Saveza osim najviših priznanja koja su u

nadležnosti Skupštine,

− da u vanrednim okolnostima, rešava pitanja iz nadležnosti Skupštine, odnosno

obrazuje krizni štab, sa nadležnostima svih organa i tela Saveza.

Raspored rada i podelu dužnosti izmedu članova Izvršnog odbora vrši sam Izvršni odbor.

Mandat člana Izvršnog odbora može prestati i pre isteka mandata na koji je izabran,

podnošenjem ostavke, razrešenjem, u slučaju smrti ili iseljenjem.

Prestanak mandata u svim slučajevima osim razrešenja utvrđuje svojom odlukom Izvršni

odbor, dok odluku o razrešenju zbog povreda Statuta ili neopravdanih uzastopnih nedolazaka

na najmanje tri sednice, na obrazložen predlog Izvršnog odbora, većinom prisutnih članova

donosi Skupština Saveza.

 

Član 23.

 

Izvršni odbor može na upražnjena mesta izabranih članova da kooptira do 4 (četiri) člana

sa liste kandidata sa Izborne skupštine, a po redosledu prema broju glasova.

 

 

PREUZMITE KOMPLETNA DOKUMENTA:

98. SEDNICA IZVRŠNOG ODBORA 98. SEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

STATUT SAVEZA STATUT SAVEZA