Dogovoren projekat očuvanja Jevrejskog groblja u Novom Pazaru

Dana 23. marta u Novom Pazaru boravio je predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak i tom prilikom imao sastanak sa gradonačelnikom Mirsadom Đerlekom i zamenikom gradonačelnika Vuicom Tiosavljevićem.

Tema sastanka je bila i očuvanje jevrejskog groblja u Novom Pazaru. Posle upoznavanja sa raspoloživom dokumentacijom koju je predsednik SJOS prezentovao, zaključeno je da je došlo do zauzeća dela parcele na kojoj se nalazi Jevrejsko groblje. Na uzurpiranom delu parcele nalaze se dva objekta. Takođe je dogovoreno da se odmah pristupi očuvanju i zaštiti Jevrejskog groblja od daljeg propadanja.

Zamenik gradonačelnika Vuica Tiosavljević, preuzeo je obavezu da omogući brzo i efikasno pribavljanje svih potrebnih uslova i saglasnosti neophodnih za podizanje ograde oko Jevrejskog groblja.

Takođe je dogovoreno da izrada potrebne tehničke dokumentacije, pribavljanje uslova od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i svih drugih uslova komunalnih javnih preduzeća, saglasnosti, zaključno sa urednom građevinskom dozvolom bude povereno odgovarajućoj regionalnoj organizaciji.

Izvođenje radova trebalo bi biti povereno, u skladu sa zakonskim normama i važećom regulativom, najpovoljnijoj regionalnoj stručnoj izvođačkoj organizaciji, koja će ih izvršiti u skladu sa uslovioma Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva.

Takođe je dogovoreno da sredstva, potrebna za realizaciju ovog projekta, iz donacija obezbedi Savez jevrejskih opština Srbije.

Sve međusobne obaveze koje proizilaze iz ovog projekta biće regulisane međusobnim ugovorima.

SJOS je već kontaktirao sa potencijalnim donatorom, upoznao ga sa ciljem projekta i očekuje da će se vrlo brzo pristupiti izvođenju radova na Jevrejskom groblju u Novom Pazaru.